ระบบการขายสินค้า (OE)

ERPSuite Order Entry ระบบขายสินค้า เป็นโมดุลที่จัดการเกี่ยวกับ การบริหารการขายที่ควบคุมดูแลการบันทึกรายการเกี่ยวกับการรับจองสินค้า (Order Confirmation), การตัด stock ขายสินค้า, การออก Invoice, Credit Notes, Sales returns และจะทำการส่งรายการเพื่อเชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้(Account Receivable) ในการตั้งหนี้และลดหนี้ และมีการ Update จำนวนสินค้า, ราคา, ต้นทุน (Cost) และประวัติต่างๆ ให้อัตโนมัติเมื่อทำการ Run Day End Processing ในระบบ Inventory Control (IC) พร้อมส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ตามลำดับ อีกทั้งยังสามารถพิมพ์รายงาน ( Report) เพื่อวิเคราะห์การสั่งซื้อ (Sale Order)ของลูกค้าที่ได้ทำ Order, Invoice ไปเรียบร้อยแล้ว


 


คุณสมบัติระบบการขายสินค้า

 • สามารถพิมพ์ใบเสนอราคา (Quotation), ใบยืนยันการสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้ ( Invoice) และใบลดหนี้ ( Debit not) ออกจากระบบเพื่อส่งข้อมูลไปยังระบบลูกหนี้ (Account Payable /AR)
 • สามารถสร้าง Templates บันทึกข้อมูลมาตรฐานหรือรายการที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว
    ในการป้อนข้อมูล และยังสามารถกำหนดรายได้อื่น ๆ ที่เกียวข้อง เช่น ค่าขนส่ง, ค่าบริการ เพื่อบันทึก
    การตั้งหนี้ได้อย่างรวดเร็ว กำหนดค่านายหน้าพนักงานขายได้ 5 ระดับตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
    และคำนวณได้ตามชนิดของสินค้า หรือตามอัตราที่กำหนดให้แก่พนักงานขาย ตามยอดขายหรือกำไรขั้นต้น
 • ตรวจสอบจำนวนสินค้ามีเพื่อขายได้ตลอดเวลาจากคลังสินค้า
 • เชื่อมโยงกับระบบ Inventory Control (IC) เมื่อทำการส่งสินค้าเพื่อทำการบันทึกรายการขาย, ต้นทุนขาย และ
  Update จำนวนสินค้าคงเหลือ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับ ระบบลูกหนี้ (AR) ในการบันทึกตั้งหนี้ของ
  รายการขายในแต่ละรายการ
 • เก็บข้อมูลประวัติ สถิติและรายงานการขายได้เท่าที่ต้องการ และเก็บสะสมตามงวดที่ระบุ เช่น เก็บเป็นเดือน
  เป็นปี หรือตามรอบระยะเวลาบัญชี
 • สามารถ Drill Down (ย้อนดูที่มาของเอกสาร) จากระบบบัญชีแยกประเภท (GL) , ระบบลูกหนี้ (AR) ,
  ระบบสินค้าคงคลัง (IC) มายังระบบขายสินค้า (OE) เพื่อดูรายละเอียดของรายการได้
 • มีรายงานวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ ประวัติและสถิติต่างๆ เกียวกับการขาย เช่น Sales Commission, Sales History,
  Summary Statistics รายละเอียดต่างๆ ของ Order, Invoice, Credit Notes, Debit Note เช่น Order Action
  Report, Aged Order Report โดยสามารถดูได้ทั้งแบบรายละเอียด (Detail) หรือดูแบบสรุปยอดรวม
  (Summary)