ระบบบัญชีแยกประเภท(GL)

ระบบบัญชีแยกประเภท(GL)ใน ERPSuite ERP มีไว้เพื่อรายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน, ฐานะทางการเงินของบริษัท,กระแสเงินสดที่หมุนเวียนภายในบริษัทในแต่ละช่วงเวลา, เพื่อความมั่นคง, เพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้บริหารสามารถนำไปวางแผนการดำเนินธุรกิจต่อไปว่าจะต้องดำเนินการในรูปแบบใด โดยในส่วนของ GL Module เป็น ระบบงานด้านบัญชีที่มีความยืดหยุ่นสูง รองรับข้อมูลทางการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต สามารถเก็บข้อมูลและรายงานทางการเงินได้ตามต้องการ

 

คุณสมบัติระบบบัญชีแยกประเภท

 • กำหนดโครงสร้างรหัสบัญชีได้หลายรูปแบบ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานในบริษัท
  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ และจัดทำรายงาน รวมทั้งงบการเงินตามส่วนงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนก, สาขา,
  Cost Centers ฯลฯ
 • สามารถสร้างโครงสร้างของรหัสบัญชีได้หลากหลายรูปแบบต่าง ๆ กันตามต้องการไม่จำเป็นต้อง
  เท่ากันทุกโครงสร้าง
 • สามารถสร้างรหัสบัญชีที่ต้องการใช้ในปัจจุบัน และเพิ่มเติมได้ในอนาคต และมี Template
  ที่สามารถสร้างรหัสบัญชีได้รวดเร็วกรณีที่มี Profit / Cost Center เป็นจำนวนมากทำให้ประหยัด
  เวลาในการสร้างรหัสบัญชี ้
 • ฟรี Option Accont Code Change เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงผังบัญชีของบริษัทในอนาคต
 • สามารถ สร้างงบประมาณการได้ (Budget) โดยแสดงข้อมูลทางบัญชีที่เกิดขึ้นจริง, งบประมาณ และผลแตกต่าง
  รวมทั้งวิเคราะห์ผลแตกต่างเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์
 • เชื่อม โยงกับระบบ  Microsoft Office ออกแบบรายงานงบการเงินได้ไม่จำกัดรูปแบบ โดยใช้ Microsoft Excel
  อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาสร้างรายงานวิเคราะห์ในรูปแบบกราฟ, แผนภูมิ และในรูปแบบ  Microsoft
  Power Point ได้
 • สามารถใช้ได้หลายสกุลเงิน, ข้อมูลจะเก็บให้ทั้งสกุลเงินบาท และสกุลเงินอื่นๆ
  รวมทั้งกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายประเภท
 • สามารถสร้างรายการที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ (Recurring Entry) เพื่อลดเวลาการบันทึกรายการ
 • สามารถ Drill Down (ย้อนหลังเพื่อดูที่มาของข้อมูล) จากระบบบัญชีแยกประเภทไปยังระบบอื่นๆ ได้ เช่น
  ระบบลูกหนี้, เจ้าหนี้ ฯลฯ
 • สามารถ Drill Down (ย้อนหลังเพื่อดูที่มาของตัวเลข) จาก Financial Report (งบการเงิน) ลงลึกไปยัง
    Transactions ที่มาจากการบันทึกรายการต้นทางจากระบบอื่น ๆ ได้ เช่น ระบบลูกหนี้, เจ้าหนี้ ฯลฯ
 • การเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ (Integrating with Other Applications) ระบบบัญชีแยกประเภทจะรับข้อมูล
  จากทุกระบบโดยสร้างเป็น Batch และแยก Souce Code จาก Module อื่นๆ ทำให้ตรวจสอบได้ง่าย
 • สามารถแก้ไขรายงาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มาตรฐานโปรแกรมให้มาได้ตามต้องการด้วย
  โปรแกรม Crystal Report
 • มีรายงาน Journal Voucher ที่สามารถ Print ออกจากระบบได้ (แถมฟรี)