Preventive Maintenance System

โปรแกรมบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรออนไลน์

โปรแกรมการบริหารงานซ่อมบํารุงเครื่องจักรออนไลน์ ในรูปแบบของการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Web Application) ซึ่งเป็นการบริหารจากส่วนกลางจากการทำงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถเข้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านได้ทุกที่ทุกเวลา ระบบจะทำงานผ่านทางใบสั่งงานออนไลน์ (Work Order Control System) การวางแผนงาน (Preventive Maintenance) การควบคุมและจัดเก็บประวัติเครื่องจักรอุปกรณ์ (Equipment History) การบริหารระบบงานซ่อมฉุกเฉิน (Breakdown Maintenance) ระบบบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักร (Corrective Maintenance) การบริหารจัดการระบบสต็อกพัสดุอะไหล่ (Stock Maintenance System) รวมถึงการจัดการและเก็บประวัติการสั่งซื้อ (Vendor History Report and Spare Part History Report)

โครงสร้างโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่่องจักร

รายละเอียดเครื่องจักร ( Machine )

เริ่มตั้งแต่การจัดการทะเบียนเครื่ื่องจักรทั้งหมดมีจำนวนเท่าใด ประกอบด้วยชิ้นส่วนหรืออะไหล่ชนิดใดบ้าง จัดเก็บอยู่ส่วนใดของอาคารสถานที่ การคิดคำนวณค่าเสื่อมรายเครื่องจักร เก็บประวัติผู้ขายเครื่องจัก การรับประกัน ขนาด เอกสารต่างที่ใช้ สามารถใส่รูปภาพของเครื่องจักรได้ แสดงประวัติการซ่อมบำรุง การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เป็นต้น

แผนงานซ่อมบำรุง ( Preventive Maitenance )

โดยจะบอกให้คุณทราบงานทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งในปัจจุบันที่ต้องดำเนินการ และในอนาคตที่จะต้องทำต่อไป ซึ่งจะเป็นตารางการทำงานของพนักงานแต่ละคนและตารางการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง โดยจะประกอบด้วยรายละเอียดของงานที่ต้อง อะไหล่ที่ต้องใช้ พนักงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น มีระบบการตั้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะต้องทำการบำรุงรักษาสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าของแผนงานที่มีการดำเนินการไปแล้ว เพื่อในไปวัดผลประสิทธิภาพในการทำงานได้ นอกจากนั้นยังกำหนดเวลาในการหยุดหรือพักการดำเนินงานในกรณีีฉุกเฉินหรือขาดอะไหล่ ซึ่งจะส่งผลให้งานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

งานแจ้งซ่อมฉุกเฉิน ( Breakdrown Maintenance )

ระบบรองรับงานที่มีการแจ้งซ่อมเร่งด่วน ตั้งแต่ Work Requests ว่าแผนกใดเป็นผู้แจ้ง ปัญหาที่เกิดขึ้น อะไหล่ที่ใช้ พนักงานที่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เวลาที่คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้น สามารถทำการตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมได้

คลังอะไหล่ ( Inventory Equipment )

บันทึกรายการอะไหล่ทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถระบุได้ว่าอะไหล่ชิ้นนั้นเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรใดเพื่อสะดวกในการเบิกใช้งาน กำหนดจุดต่ำสุด- สูงสุด ของสต็อกสินค้า มีการแจ้งเตือนเพื่อให้ออกใบสั่งซื้อ(PO) มีระบบการตรวจนับ รับ เบิก หรือคืนอะไหล่ และการย้ายคลังเก็บ

รายงาน ( Report )

รายงานเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นหลักเพื่อใช้ในการดูข้อมูลผ่านระบบ ซึ่งระบบ ได้นำ รายงานหลัก ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เลือกประเภทของรายงานในการดูข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นประเภทรายงาน

  • เครื่องจักร
  • ต้นทุนค่าใช้จ่าย
  • ใบสั่งงาน
  • แผนงาน
  • แรงงาน
  • วิเคราะห์
  • สั่งซื้อ
  • อะไหล่

 

Work Order Request

Service Request Summary