Sage Accpac - ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable) เป็นระบบที่รองรับการตั้งเจ้าหนี้ที่เกิดขึ้นจากการ ซื้อ และค่าใช้จ่ายรองรับการชำระเงินทั้งที่เป็นเงินสด เช็คและการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบบัญชี ( GL) และระบบจัดซื้อ ( PO) สามารถรองรับทั้งการรับวางบิล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งซื้อและบริการภาษีหัก
ณ ที่จ่ายเช็คลงวันที่จ่ายล่วงหน้าการซื้อและชำระด้วยเงินตราสกุลต่างๆเป็นต้นรายงานในระบบงาน
สามารถทำให้คุณบริหารภาระ หนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบสถานะหนี้และวางแผนการใช้เงินได้เพื่อให้ผู้บริหารเตรียมพร้อมในส่วนทางด้านบัญชีการหาเงินทุนในกรณีเงินสำรองจ่ายไม่เพียงพอหรือ

เพื่อนำเงินที่ได้มาไปลงทุนเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ อย่างครบถ้วนรวดเร็ว รวมถึงช่วยในการจัดการเกี่ยวกับ ข้อมูลต่างๆ ( Data) ของเจ้าหนี้ เช่น วงเงินเครดิต ( Credit limit),เงื่อนไขการชำระเงิน ( Terms of Payment ) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้าต่างๆ ,ช่วยให้ทราบถึงสถานะของหนี้สิน ( Aging )ที่มีอยู่กับ เจ้าหนี้แต่ละราย แสดงประวัติการซื้อสินค้า มีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย , ภงด 3 , ภงด 53 ,Payment Voucher เป็นต้น โดยสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์กระแสเงินสดออกจากบริษัทและออกรายงานให้กับผู้บริหาร

 

Accpac AP Payment Screen

Accpac AP payment

 


คุณสมบัติระบบบัญชีเจ้าหนี้

 • ระบบเจ้าหนี้ เป็นระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับด้านหนี้สิน(Debt) และกำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย, หนี้สินอื่นๆ
  โดยสามารถดูการบันทึกในโปรแกรมบัญชี (Accounting )และรายละเอียดของรายการต่าง ๆ ได้ทางหน้าจอ หรือพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์
 • บริหารข้อมูลเจ้าหนี้โดยการสร้างกลุ่มประเภทเจ้าหนี้ได้ไม่จำกัดจำนวน
  เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์รายงาน (Anlysis Report) และสถิติของเจ้าหนี้ตามกลุ่ม และรายตัว
 • ฟรี Option Vendor Number Change ในกรณีที่โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรหัสเจ้าหนี้ในอนาคต
 • ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable ) จะควบคุมความปลอดภัยของระบบ เช่น ไม่สามารถลบเจ้าหนี้ในรายที่ยังมียอดคงเหลือ
  ไม่สามารถผ่านรายการของใบกำกับสินค้าที่มีเลขที่เอกสารซ้ำกันของเจ้าหนี้รายเดียวกัน
 • ป้องกันการบันทึกรายการซ้ำซ้อน โดยโปรแกรมจะตรวจสอบเลขที่เอกสาร, วันที่
   และยอดเงินที่มีการบันทึกไปแล้ว
 • สามารถนำข้อมูลเข้าหรือออกจากระบบเจ้าหนี้ได้โดยวิธีการ Import-Export โดยมี Format Field ที่ไม่ซับซ้อน
  รายงานทุกตัวสามารถ Export เป็นไฟล์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น Excel ,Pdf ฯลฯ
 • สามารถสร้าง Template เพื่อการบันทึกบัญชีที่รวดเร็ว (Distribution Code, Distribution Sets)
 • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินได้ตามต้องการ ( Term Payment )
 • สามารถบันทึกรายการได้หลายสกุลเงิน (เฉพาะมี Option Multi Currency)
 • รายงานยอดคงเหลือ ( Aging )จะแสดงได้ทั้งสกุลเงินหลัก (Functional Currency) และสกุลเงินอื่น (Source Currency)
 • สามารถคำนวณกำไร-ขาดทุน ( Profit and Loss) จากการปรับมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 • กรณีบันทึกรายการเจ้าหนี้ต่างประเทศ สามารถดูประวัติรายงานต่าง ๆ ได้ทั้งสกุลเงินต่างประเทศ
  รวมทั้งบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และปรับมูลค่าหนี้ตาม อัตราแลกเปลี่ยน ณ
  วันสิ้นงวดโดยอัตโนมัติ
 • สามารถทำรายการจ่ายเงินล่วงหน้า, คำนวณส่วนลดรับ, จัดทำเช็คจากใบแจ้งหนี้หลายๆ ใบได้,
  ทำการจ่ายเช็คโดยอัตโนมัติ, ระงับการจ่ายเงิน สำหรับเจ้าหนี้ที่ไม่ต้องการจ่าย,
  กำหนดการจ่ายเงินแต่ละรายการได้ รวมทั้งควบคุมวงเงินสูงสุดสำหรับการจ่ายชำระได้
 • สามารถ Drill Down (ย้อนดูที่มาของเอกสาร) เพื่อดูข้อมูลจากระบบบัญชีแยกประเภทกลับไปยังระบบเจ้าหนี้
  และจากระบบเจ้าหนี้ลงไปยังระบบสั่งซื้อ (Purchase Orders) ได้
 • มีรายงานเจ้าหนี้รายตัว การวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ (Anlysis Report) และรายงานการจัดเตรียมเงิน
  เพื่อช่วยในการบริหารด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • สามารถควบคุมในเรื่อง Credit Limit
 • สามารถจัดทำใบสำคัญจ่าย รวมทั้งพิมพ์เช็คออกจากระบบได้
 • สามารถพิมพ์รายงานวิเคราะห์ต่างๆ ได้แก่ รายงานเจ้าหนี้คงเหลือ, รายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้, รายงาน Posting
  Journal, รายงานทะเบียนเช็ค
 • สามารถแก้ไขรายงานและแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่มาตรฐานโปรแกรมให้มาได้ตามความต้องการ โดยใช้โปรแกรม
  Crystal Report
 • ทำการ Drill Down เพื่อดูประวัติรายการของ Invoice, Payment และ Adjustment จาก GL Transaction History
  ในระบบบัญชีแยกประเภท (GL) ได้ เมื่อเลือกคำสั่ง Keep History ใน Option ของระบบเจ้าหนี้

รายงานมาตรฐาน

 • 1099/CPRS Amounts
 • Aged Cash Requirements
 • Aged Payables
 • Batch Listing
 • Batch Status
 • Check Register
 • General Ledger Transactions
 • Posting Journals
 • Vendor Transactions

Sage Accpac Modules


 

Get your free copy of Sage Accpac brochure now!